top of page

Regulamin

§1

Podstawa prawna

1. Gabinet Fizjo-Estetyka Elżbieta Strocen (dalej Gabinet) jest firmą, w której świadczone są usługi fizjoterapeutyczne.

2. Gabinet znajduje się w Bąkowie, przy ulicy kpt. Mamerta Stankiewicza 11.

3. Firma posiada wpis do Rejestru Praktyk Zawodowych Fizjoterapeutów o nr 000000231895 z dn. 02.10.2020.

 

§2

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług fizjoterapeutycznych w ramach wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

2. Niniejszy Regulamin znajduje się na stronie internetowej https://fizjoestetykastrocen.com/regulamin oraz jest przekazywany każdemu Pacjentowi podczas pierwszej wizyty w gabinecie.

3. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania jego zasad.

§3

Cele i zadania

1. Celem działania Gabinetu jest świadczenie przez wykwalifikowany personel usług z zakresu fizjoterapii.

2. Do zadań Gabinetu należy w szczególności zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług fizjoterapeutycznych, z zastosowaniem znanych i sprawdzonych metod terapeutycznych, przestrzeganie etyki zawodowej, działanie promujące profilaktykę zdrowia, przestrzeganie praw Pacjenta oraz świadczenie usług z uwzględnieniem potrzeb i bezpieczeństwa Pacjenta.

 

§4

Czas i miejsce świadczenia usług

1.      Gabinet Fizjo-Estetyka Elżbieta Strocen  jest otwarty od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych.

2.      Miejscem świadczenia usług fizjoterapeutycznych jest siedziba Gabinetu.

3.      Zarówno pomieszczenie Gabinetu, jak i wykorzystywane w nim urządzenia spełniają wymagania, jakim powinny odpowiadać podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym także praktykę zawodową fizjoterapeutów.

§5

Zasady rezerwacji i odwoływania terapii

1.      Rezerwacji wizyty można dokonać telefonicznie pod nr tel.: 698372923.

2.      Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i numer telefonu do kontaktu.

3.      Istnieje możliwość przeniesienia wizyty na inny termin pod warunkiem dostępności wolnych miejsc i telefonicznym uprzedzeniu o zmianie co najmniej 2 dni wcześniej.

4.      Odwołania wizyty można dokonać telefonicznie nie później niż 24 godzin przed umówionym terminem.

5.      Odwołanie wizyty później niż 24 godzin przed zaplanowanym terminem skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 50% ceny zabiegu. Należność zostanie doliczona do rachunku podczas kolejnej wizyty.

6.      W przypadku dwukrotnego niestawienia się w ustalonym terminie, podczas rezerwacji kolejnego zabiegu Pacjent zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 50% jego ceny, który to przepada z chwilą niepojawienia się w umówionym czasie.

§6

Organizacja i przebieg wizyty

1. Pacjent proszony jest o przybycie na wizytę o wyznaczonej godzinie.

2. Spóźnienie się na wizytę skutkuje skróceniem czasu terapii.

3. Podczas pierwszej wizyty zostanie przeprowadzony wywiad i badanie przedmiotowe, a także, na ich podstawie, określony cel i plan terapii.

4. Przed przystąpieniem do terapii Pacjent wyraża zgodę na piśmie na jej przeprowadzenie.

5. Fizjoterapeuta może odmówić przeprowadzenia terapii bądź przerwać zabieg, jeśli:

a.    Pacjent nie zachowuje podstawowych zasad kultury i dobrego wychowania, naruszając godność osobistą terapeuty,

b.    uzna, że zagraża ona zdrowiu Pacjenta,

c.    podczas zabiegu stwierdzi pogorszenie samopoczucia Pacjenta lub wystąpienie zmian w wyglądzie skóry.

6. Do terapii Pacjent nie rozbiera się bardziej niż wymaga tego opracowywane miejsce bólowe. Ponadto, zawsze przykrywany jest ręcznikiem.

7. Gabinet Fizjo-Estetyka Elżbieta Strocen  prowadzi dokumentację medyczną oraz zapewnia ochronę danych w niej zawartych.

8. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona na pisemny wniosek:

a. Pacjenta, którego ta dokumentacja dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby pisemnie upoważnionej przez Pacjenta,

b. zakładowi opieki zdrowotnej i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeśli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,

c. innym, upoważnionym na podstawie obwiązujących przepisów, podmiotom.

 

§7

Prawa i obowiązki Pacjenta

1. W czasie korzystania z usług Gabinetu, Pacjent ma prawo do:

a. poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel Gabinetu,

b. świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,

c. uzyskania rzetelnej informacji o swoim stanie zdrowia, proponowanych metodach terapeutycznych, następstwach ich zastosowania lub zaniechania,

d. pełnej dyskrecji jego osoby,

e. pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegu,

f. wyrażenia zgody lub odmowy wykonania zabiegu po uzyskaniu odpowiednich informacji.

2. W czasie korzystania z usług Gabinetu, Pacjent ma obowiązek:

a. poinformować personel o stanie swojego zdrowia, aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do terapii,

b. poinformować personel o aktualnych urazach, stanach bólowych i innych objawach powstałych wskutek przeprowadzonej terapii, gdyż może mieć to istotny wpływ na przebieg dalszej fizjoterapii,

c. przestrzegania zasad higieny osobistej,

d. posiadania stroju sportowego podczas terapii,

e. przestrzegania zaleceń fizjoterapeuty,

f. okazania skierowania na zabiegi (jeśli takie posiada) i dodatkowych wyników badań (USG, RTG, MRI itp.).

 

UWAGA!

Jakiekolwiek urazy powstałe wskutek zatajenia przez Pacjenta informacji o stanie zdrowia bądź niestosowania się do zaleceń fizjoterapeuty nie mogą być podstawą do roszczeń wobec Gabinet Fizjo-Estetyka Elżbieta Strocen  .

 

§8

Vouchery upominkowe

1. W Gabinecie dostępne są vouchery upominkowe, które można nabyć w siedzibie firmy, tj. przy ul. kpt. Mamerta Stankiewicza 11, na dowolną kwotę.

2. Voucher można wykorzystać na zabiegi fizjoterapeutyczne z oferty Gabinetu.

3. Voucher realizowany jest w godzinach pracy Gabinetu.

4. Zarówno rezerwacja, jak i odwołanie wizyty z vouchera odbywa się na zasadach ogólnych, określonych w §5 Regulaminu.

5. Voucher ważny jest 3 miesiące od daty zakupu.

6. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.

7. Voucher nie łączy się z innymi promocjami/ bonami.

 

§9

Przepisy porządkowe

1. Na terenie Gabinetu istnieje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz bycia pod ich wpływem, a także zażywania środków odurzających.

2. Pacjenci przebywający na terenie Gabinetu zobowiązani są do poszanowania mienia będącego jego własnością oraz należącego do innych Pacjentów, jak również do zachowania czystości.

3. Za zniszczenie mienia, o którym mowa w ust. 2, Pacjenci ponoszą pełną odpowiedzialność finansową.

4. W Gabinecie nie świadczy się usług seksualnych. Jakiekolwiek próby namawiania do nich skutkują przerwaniem zabiegu oraz pobraniem od Pacjenta opłaty w wysokości 100% jego wartości.

 

§10

Postanowienia końcowe

1. Każdy Pacjent zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem (co oświadcza na piśmie) i przestrzegania jego zasad.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

3. Gabinet Fizjo-Estetyka Elżbieta Strocen  zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O każdej zmianie Pacjent zostanie poinformowany telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości SMS.

4. Niewyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z usług Gabinetu.

5. Wszelkie skargi/ wnioski Pacjent może składać na piśmie na adres korespondencyjny:

 

Gabinet Fizjo-Estetyka Elżbieta Strocen 

ul. kpt. Mamerta Stankiewicza 11

83-050 Bąkowo

 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  strocen.elzbieta@gmail.com.

Wszystkie skargi/ wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia ich wpływu.

§11

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Pacjenta przetwarzane są na zasadach opisanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Obowiązek informacyjny - art. 13 RODO przekazywany jest Pacjentowi podczas pierwszej wizyty jako odrębny dokument.

Płatność za zabiegi przyjmujemy zarówno gotówką, jak i kartą. Istnieje możliwość wykupienia pakietu wizyt. Nie świadczymy usług w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

GODZINY PRACY

Pn -Pt 09:30 - 19:00

ul. kpt. Mamerta Stankiewicza 11
Bąkowo

+48 698372923

strocen.elzbieta@gmail.com

MENU

Pierwsza wizyta

O Mnie

Regulamin

Kontakt

bottom of page